Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg a4d09ebbbfa793bf51429a796191de67
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
Kliknij, aby przetłumaczyć stronę na język ukraiński
ban-header-logo.png 264e2811e5b0d80653ec048581e69ceb

Prawa Pacjenta

13.08.2013
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót

Prawa Pacjenta

Edukacja Pacjentów jest jednym z elementów procesu podnoszenia standardu świadczeń opieki zdrowotnej. Im lepiej Pacjent będzie poinformowany, tym chętniej będzie współpracował z personelem medycznym.
Celem takiej współpracy jest partnerstwo i relacja oparta na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Gdzie są dostępne prawa pacjenta?

 1. Prawa Pacjenta dostępne są w każdej medycznej komórce organizacyjnej Szpitala.
 2. Prawa Pacjenta dla osób niewidomych opracowane alfabetem Braille'a dostępne są w : 
  • punktach przyjęć planowych w budynkach SSW i GOK - w dni powszednie w godz. od 7:00 do 15:00 
  • rejestracjach SOR w budynkach SSW i GOK - w dni powszednie od 15:00 do 7:00 oraz w dni wolne od pracy  
 3. Informator o prawach Pacjenta opracowany przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej dostępny w wersji elektronicznej - Poradnik o prawach pacjenta w formie obrazkowej książki - pdf 1,31 MB

poradnik o prawach pacjenta w formie obrazkowej

Komu przysługuje prawo do świadczeń?

Konstytucja gwarantuje każdemu prawo do ochrony zdrowia, jednak nie każdy ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z Ustawą, prawo do leczenia i korzystania ze świadczeń na zasadach w niej określonych mają ubezpieczeni, czyli:

 • wszystkie osoby objęte powszechnym, obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem  zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia,
 • członkowie rodziny osoby ubezpieczonej- zgłoszeni do ubezpieczenia: dzieci, małżonkowie – mąż, żona (ale nie konkubenci), krewni wstępni (rodzice, dziadkowie) pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • osoby nieubezpieczone (posiadające obywatelstwo polskie i zamieszkujące na terytorium RP),
 • osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy,
 • osoby uprawnione do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji.

Poza wymienionymi, do świadczeń mają prawo następujące osoby:

 • które były narażone na zakażenie poprzez kontakt z osobami zakażonymi lub materiałem zakaźnym – w zakresie badań w kierunku błonicy, cholery, czerwonki, duru brzusznego durów rzekomych A, B i C, nagminnego porażenia dziecięcego,
 • uzależnione od alkoholu – w zakresie leczenia odwykowego,
 • uzależnione od narkotyków,
 • z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej,
 • pozbawione wolności,
 • cudzoziemcy umieszczeni w strzeżonym ośrodku lub przebywający w areszcie w celu wydalenia,
 • posiadacze Karty Polaka, w zakresie korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych, chyba że umowa międzynarodowa,  w której RP jest stroną, przewiduje zasady bardziej korzystne.

Koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych wyżej wymienionym osobom pokrywane są z budżetu państwa.

Szczegółowe informacje na temat świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych dostępne sa na stronie NFZ: przekierowanie na stronę NFZ

Kto poza kolejnością?

Uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością posiadają m.in.:

 • kobiety w ciąży,
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, 
 • świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 • osoby niepełnosprawne ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby,
 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
 • inwalidzi wojenni lub wojskowi 
 • żołnierze zastępczej służby wojskowej,
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych,
 • kombatanci,
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych,
 • osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
 • uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani, których ustalony uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30% .

Wyżej wymienione osoby mają prawo realizacji świadczenia:

 • w dniu zgłoszenia,
 • innym uzgodnionym terminie poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących,
 • w terminie nie późniejszym niż 7 dni od dnia zgłoszenia w przypadku wizyt u specjalisty.

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej NIE OZNACZA:

 • prawa do swobodnego wybory konkretnego lekarza specjalisty czy lekarza udzielającego świadczeń w szpitalu,
 • prawa obowiązującego jedynie przy pierwszorazowej wizycie celem udzielenia świadczenia - prawo to winno być respektowane każdorazowo, chyba, że jego terminowość wynika z indywidualnego procesu leczenia ustanowionego przez lekarza prowadzącego,
 • prawa do pierwszeństwa w kolejce do rejestracji na dane świadczenia medyczne - pierwszeństwo w kolejce do "okienka rejestracyjnego", stanowi indywidualną normę wynikającą z regulaminu danego podmiotu leczniczego.

Szczegółowe informacje na tem zasad przyjęcia pacjetnów oraz dokumentów potwierdzkjących uprawnienia znajdują się na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia - przekierowanie na stronę NFZ

Przyjmowanie skarg i wniosków

Skargi i wnioski w formie pisemnej przyjmowane są zgodnie z zasadami przyjmowania i obiegu korespondencji określonymi w Instrukcji kancelaryjnej tj.: 

 • na adres: Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ziołowa 45-47, 40-635 Katowice - Ochojec 
 • e-mail:   
 • osobiście w sekretariacie Dyrektora, budynek administracji, pierwsze piętro, pokój nr 24

Skargi i wnioski w formie ustnej przyjmują :

 1. w przypadku skarg i wniosków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa i Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta tj.:
  1. p.o. z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa - prof. dr hab.n.med. Krystian Wita
   tel. 32 35 98 953, 32 359 80 08
   we wtorki w godz. 11:00-12:00, budynek GOK, pierwsze piętro,w pokoju nr 208,
  2. Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta - dr Janina Lechowicz-Krejca
   tel. 32 35 98 858
   codziennie w godzinach od 7:00 - 14:35, budynek SSW, pierwsze piętro, pokój nr 134, 
 2. w przypadku skarg i wniosków nie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (w zależności od merytorycznego zakresu skarg/wniosku):
  1. Dyrektor,
   tel. 32 359 83 12, 
   budynek administracji, pierwsze piętro, pokój nr 24
  2. Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych,
   tel. 32 359 88 55, 
   budynek GOK, pierwsze piętro, pokój nr 101
  3. Z-ca ds. Technicznych 
   tel. 32 359 88 45, 
   budynek warsztatów technicznych, parter, pokój nr 1

Osobami uprawnionymi do rozpatrywania skarg i wniosków są:

 1. w przypadku skarg i wniosków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych: Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa, Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta,
 2. w przypadku skarg i wniosków nie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych: Dyrektor, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych, Z-ca ds. Technicznych (w zależności od merytorycznego zakresu skarg/wniosku.

Osobę właściwą dla rozpatrzenia danej skargi wyznacza Dyrektor.

Jednostki zewnętrzne działające w interesie Praw Pacjenta:

 1. Rzecznik Praw Pacjenta – Bartłomiej Łukasz Chmielowiec
  Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
  ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa

  tel.: 22 532 82 50, fax.:22 532 82 30, 


  Telefoniczna Informacja Pacjenta 
  tel. 800 190 590 
  czynna pn. - pt. w godz. 8.00 - 18.00  

 2. Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego – Grzegorz Pendrasik 
  telefon bezpośredni: 664 089 561;
  e-mail
  Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
  Departament ds. Zdrowia Psychicznego
  ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
  infolinia: 800 190 590, 


 3. Biuro Działu Skarg i Wniosków Śląskiego OW NFZ
  ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice
  tel. 32 735 05 45
  infolinia : 800 190 590
 4. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych
  ul. Francuska 16, 40-027 Katowice
 5. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy
  ul. Grażyńskiego 49a, 40-126 Katowice
 6. Prezes Urzędu Ochrony Danych 
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - akty prawne dot. praw pacjenta - przekierowanie na stronę Rzecznika Praw Pacjenta

 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót