Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

Prawa Pacjenta
13.08.2013 / Anna Jarząb
Pdf
Drukuj
Powrót
Widok Praw Pacjenta


Edukacja Pacjentów jest jednym z elementów procesu podnoszenia standardu świadczeń opieki zdrowotnej. Im lepiej Pacjent będzie poinformowany, tym chętniej będzie współpracował z personelem medycznym.

Celem takiej współpracy jest partnerstwo i relacja oparta na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Prawa Pacjenta dostępne są w każdej medycznej komórce organizacyjnej Szpitala.

Prawa Pacjenta dla osób niewidomych opracowane alfabetem Braille'a dostępne są w Izbie Przyjęć w budynkach SSW i GCMInformator opracowany przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

http://www.prawapacjenta.eu/var/media/File/Broszura%20Praw%20Pacjenta.pdf

 

 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

http://www.bpp.gov.pl/gfx/bpp/userfiles/_public/akty_prawne/ustawa06112008-pr.p.2013.pdf

 


 

 Prawo do świadczeń

Konstytucja gwarantuje każdemu prawo do ochrony zdrowia, jednak nie każdy ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z Ustawą, prawo do leczenia i korzystania ze świadczeń na zasadach w niej określonych mają ubezpieczeni, czyli:

 • wszystkie osoby objęte powszechnym, obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem  zdrowotnym  w Narodowym Funduszu Zdrowia;
 • członkowie rodziny osoby ubezpieczonej- zgłoszeni do ubezpieczenia: dzieci, małżonkowie – mąż, żona(ale nie konkubenci), krewni wstępni (rodzice, dziadkowie) pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • osoby nieubezpieczone (posiadające obywatelstwo polskie i zamieszkujące na terytorium RP)
 • osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy
 • osoby uprawnione do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji

Poza wymienionymi, do świadczeń mają prawo następujące osoby:

 • które były narażone na zakażenie poprzez kontakt z osobami zakażonymi lub materiałem zakaźnym – w zakresie badań w kierunku błonicy, cholery, czerwonki, duru brzusznego durów rzekomych A, B i C, nagminnego porażenia dziecięcego;
 • uzależnione od alkoholu – w zakresie leczenia odwykowego;
 • uzależnione od narkotyków;
 • z zaburzeniami psychicznymi – w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej;
 • pozbawione wolności;
 • cudzoziemcy umieszczeni w strzeżonym ośrodku lub przebywający w areszcie w celu wydalenia
 • posiadacze Karty Polaka, w zakresie korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych, chyba że umowa międzynarodowa,  w której RP jest stroną, przewiduje zasady bardziej korzystne.

Koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych wyżej wymienionym osobom pokrywane są z budżetu państwa.

Szczegółowe informacje na temat świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych dostępne sa na stronie NFZ : link

 


 

 Przyjmowanie skarg i wniosków

 

 Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta,
dr Janina Lechowicz-Krejca
przyjmuje skargi i wnioski codziennie w godzinach od 7:25 - 15.00
tel. 32/ 35 98 858, pokój nr 109, budynek GOK,
 
 

Skargi i wnioski są przyjmowane w zakresie wszystkich spraw związanych z realizacją zadań statutowych Szpitala

 Skargi i wnioski przyjmują również:

 • kierownicy komórek organizacyjnych Szpitala, w których udzielane są świadczenia,
 • z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa we wtorki w godz. 11:00-12:00 w pokoju nr 135, budynek SSW,
       tel.32 35 98 953, 32 359 80 08

 Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub ustnie do protokołu.

 

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa koordynuje całość spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków w Szpitalu i nadzoruje postępowanie wyjaśniające.

  


 

Jednostki zewnętrzne działające w interesie Praw Pacjenta:

 

 Rzecznik Praw Pacjenta – Bartłomiej Łukasz Chmielowiec

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
tel.: (22) 532 - 82 – 50, fax.: (22) 532 - 82 – 30,
Ogólnopolska bezpłatna infolinia 
czynna pn. - pt. w godz. 8.00 - 20.00
tel. 800 - 190 - 590
 

Biuro Działu Skarg i Wniosków Śląskiego OW NFZ
ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice
tel. 32/ 735 05 45

 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych
ul. Francuska 16, 40-027 Katowice

 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy
ul. Grażyńskiego 49a, 40-126 Katowice

 

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

Wyślij na Facebooka
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
<