Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg 67af9380b2c5079a479857d77e1373c4
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
Kliknij, aby przetłumaczyć stronę na język ukraiński
ban-header-logo.png eccab8e3e826d20b3c9e5a03f9c2e43c

„Pilotażowy program szkolenia specjalizacyjnego dla ratowników medycznych, pielęgniarek i fizjoterapeutów – chirurgiczna asysta lekarza”

04.04.2023
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót

W GCM realizowany jest projekt:

 pn. „Pilotażowy program szkolenia specjalizacyjnego dla ratowników medycznych, pielęgniarek i fizjoterapeutów – chirurgiczna asysta lekarza” finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Oś Priorytetowa VII.

Wsparcie REACT- EU dla obszaru zdrowia,

Działanie 7.1 Wzmocnienie zasobów kadrowych systemu ochrony zdrowia

Beneficjent: Minister Zdrowia – Departament Rozwoju Kadr Medycznych

 

Umowa została zawarta w ramach realizacji projektu o nr POWR.07.01.00-00-0007/22 pn. „Pilotażowy program szkolenia specjalizacyjnego dla ratowników medycznych, pielęgniarek i fizjoterapeutów – chirurgiczna asysta lekarza”, zwanego dalej „Projektem”, realizowanego w ramach Działania 7.1 Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanego dalej ,,POWER’’ oraz została zawarta w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 275 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.), dalej jako „Pzp”.

Wartość umowy: 84 300,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta złotych) 

 

  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót