Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg 720b5be379844159fbca7a434049031b
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
Kliknij, aby przetłumaczyć stronę na język ukraiński
ban-header-logo.png 16975e216c9bc1dcd5b81ceef3cce091

Zintegrowany System Zarządzania - ISO 9001 i ISO 14001

09.08.2013
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót

Zintegrowany System Zarządzania ISO 9001 i ISO 14001

Wdrożenie, stosowanie oraz doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, mając na celu osiąganie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości w zakresie świadczonych usług leczniczych i diagnostycznych oraz minimalizację oddziaływania na środowisko i efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów na każdym etapie działalności, wdrożyło, stosuje oraz stale doskonali Zinegrowany System Zarządzania w oparciu o wymagania normy ISO 9001 i ISO 14001, czego dowodem jest certyfikat.

Zakres certyfikacji :

 • Wieloprofilowe zabiegi kardiochirurgiczne
 • Wysokospecjalistyczna kardiologiczna diagnostyka inwazyjna nieinwazyjna oraz terapia inwazyjna i zachowawcza
 • Terapia powikłań schorzeń układu sercowo-naczyniowego
 • Implantacja stymulatorów i defibrylatorów serca
 • Nieinwazyjna diagnostyka serca i naczyń
 • Realizacja usług z zakresu rentgenodiagnostyki, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego i ultrasonografii
 • Realizacja świadczeń w zakresie naczyń obwodowych
 • Diagnostyka laboratoryjna w zakresie analityki medycznej
 • Diagnostyka bakteriologiczna, immunologiczna, wirusologiczna
 • Wysokospecjalistyczne świadczenia medyczne w zakresie ortopedii i traumatologii
 • Wysokospecjalistyczne świadczenia medyczne w zakresie chirurgii ogólnej, naczyniowej i angiologii.
 • Diagnostyka i leczenie nowotworów za pomocą chemioterapii oraz leczenia celowanego,
 • Wysokospecjalistyczne świadczenia medyczne w zakresie neurologii,
 • Wysokospecjalistyczne świadczenia medyczne w zakresie neurochirurgii,
 • Świadczenia medyczne związane z hospitalizacją, diagnostyką i leczeniem w zakresie laryngologii,
 • Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Certyfikat

Certyfikat potwierdzający, że GCM wdrożyło i stosuje system zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015 i system zarządzania środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015, w zakresie leczenia stacjonarnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Certyfikat ważny jest w terminie do 18.12.2024 r.  

Polityka Środowiskowa

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, mając na uwadze ciągłą poprawę działań środowiskowych opracował i wdrożył system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 14001:2015.

Poprzez wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego zobowiązujemy się do zapobiegania zanieczyszczeniom oraz zmniejszania obciążenia środowiska naturalnego.

Biorąc pod uwagę specyfikę szpitala zobowiązania Nasze realizujemy poprzez:

 • Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawnych i wymagań dotyczących ochrony środowiska naturalnego, które odnoszą się do aspektów środowiskowych i wpływów szpitala,
 • Uwzględnienie nowoczesnych technologii ochrony środowiska przy modernizacji szpitala,
 • Staranny dobór dostawców i wykonawców usług dla Szpitala z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska,
 • Ograniczenie zużycia zasobów poprzez ich stały monitoring:
  • Racjonalnego gospodarowania wodą i ściekami,
  • Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej,
  • Prowadzenie racjonalnej gospodarki materiałowej,
 • Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów medycznych poprzez doskonalenie działań organizacyjnych i technologicznych,
 • Zmniejszenia ryzyka wystąpienia awarii środowiskowych,
 • Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
 • Ciągły rozwój i doskonalenie istniejącego Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 • Podnoszenie świadomości pacjentów i personelu w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Prowadzona przez Szpital działalność środowiskowa jest wyrazem świadomej troski o środowisko naturalne, chcemy być postrzegani jako Szpital przyjazny dla środowiska.

Polityka Jakości

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, będąc uznanym podmiotem świadczącym usługi w zakresie kardiologii i kardiochirurgii dąży do osiągnięcia i utrzymania wysokiego poziomu jakości w zakresie świadczonych usług leczniczych i diagnostycznych. Dążymy do tego, aby nasz szpital kojarzył się z zaufaniem, wiarygodnością, profesjonalizmem i fachowością kadry medycznej. Poprzez wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 dążymy do ciągłego doskonalenia naszej organizacji, utrzymania silnej pozycji na rynku usług medycznych, spełnienia standardów w/w normy a przede wszystkim osiągnięcia zadowolenia i satysfakcji wszystkich interesariuszy: Pacjentów i pracowników, instytucji państwowych na szczeblu lokalnym i krajowym, społeczeństwa.

Powyższe cele realizujemy poprzez:

 • zaangażowanie całej załogi w zarządzanie jakością,
 • stałe podnoszenie standardów usług medycznych,
 • spełnienie wymagań prawnych,
 • doskonalenie polityki informacyjno-promocyjnej szpitala,
 • szkolenie pracowników dla podnoszenia stopnia ich umiejętności i kwalifikacji,
 • racjonalizację kosztów działalności i rzetelne świadczenie usług,
 • stałe unowocześnianie sprzętu i aparatury medycznej, modernizację infrastruktury,
 • promocję zdrowia wśród interesariuszy,
 • rozwój działalności naukowo-dydaktycznej,

optymalizację i minimalizację dawki promieniowania jonizującego, otrzymywanej przez Pacjenta i personel podczas wykonywania procedur z zakresu radiologii zabiegowej i rentgenodiagnostyki, dokonywanie planowanych i pozaplanowanych przeglądów procesów w celu zapewnienia, że są one efektywne i wydajne, doskonalenie procesów SZJ.

 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót