Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg de6691f6c7313aa31222ed9aec3073e8
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
Kliknij, aby przetłumaczyć stronę na język ukraiński
ban-header-logo.png 107d8fa6b23b23ef533e05815df4332b

Deklaracja Dostępności

10.09.2020
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót

Deklaracja Dostępności

Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gcm.pl.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 23.07.2013 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 10.09.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 2. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.09.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie zostało poddane przeglądowi: 29.10.2021
Deklarację dostępności poddano przeglądowi i aktualizacji na podstawie audytu zewnętrznego przeprowadzonego przez firmę: Akademia Słońca Krzysztof Frąszczak

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panem Grzegorzem Dubniak - Dział Informatyki: . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 359 86 49. Tą samą drogą można składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie internetowej można składać na adres

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. GCM powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, GCM niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, GCM może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy GCM odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

GCM świadczy usługi medyczne w Katowicach - Ochojcu przy ul. Ziołowej 45-47, w trzech budynkach tj.:

 • Górnośląskim Ośrodku Kardiologii, w którym znajdują się w części wysokiej oddziały kardiologiczne i w części niskiej przychodnia kardiologiczna oraz punkt przyjęc planowych do oddziałów kardiologicznych i szpitalny oddział ratunkowy - kardiologia,
 • Specjalistycznym Szpitalu Wieloprofilowym, w którym znajdują się w części wyskiej oddziały specjalistyczne i punkt przyjęć planowych do oddziałów specjalistycznych oraz w części niskiej, przychodnia specjalistyczna i zakład diagnostyki obrazowej ,
 • Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Szczegółowy opis dróg dojścia do ww budynków, od  wjazdu głównego na terez GCM, wraz z opisem miejsc parkingowych, w tym wyznaczonych dla osób niepełnośprawnych oraz informacją o dostępności pochylni przy wejściach dla osób poruszających się na wózkach, zawarty jest poniżej w opisach dróg dojscia do:

Wejścia do budynków, pokojów chorych, gabinetów zabiegowych, pracowni oraz innych ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych posiadają szerokość umożliwiającą swobodną komunikację osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
Część pokoi dla pacjentów posiada zaplecze sanitarne w pełni dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Komunikację pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami budynku umożliwiają windy osobowe. 
Dostępność do poszczegółnych kondygnacji ww budynków z zaznaczeniem ciągów komunikacyjnych ( w tym korytarzy, schodów i wind ) oraz szczegółowym usytuowaniem na poszczególnych kondygnacjach bydynków m.in.

 • oddziałów szpitalnych,
 • przychodni i zakładów
 • pracowni

jak również

 • kaplic,
 • punktów gastronomicznych,
 • toalet, w tym toalet dla ośób niepełnosprawnych,

opisana jest  w planach szpitala dostępnych na głównej stronie www.gcm.pl w zakładce Plan szpitala

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.
Do budynków Szpitala można wejść z psem asystującym. Warunkiem koniecznym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz okazanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zapewnia wszystkim zainteresowanym bezpłatną pomoc tłumacza języka migowego - szczegóły opisane są w zakładce - Informacje dla osób niedosłyszących

 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót