Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg c873765f88e677761a14fcb21f2084d4
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
Kliknij, aby przetłumaczyć stronę na język ukraiński
ban-header-logo.png bf5ba38346ed747b92661c95075f25a3

Remont wraz z odtworzeniem i modernizacją zasobów technicznych bloku operacyjnego Oddziału Elektrokardiologii

23.11.2017
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót

Remont wraz z odtworzeniem i modernizacją zasobów technicznych bloku operacyjnego Oddziału Elektrokardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca

Celem głównym projektu jest wsparcie infrastruktury ponadregionalnych podmiotów leczniczych w kluczowych obszarach ze względu na trendy epidemiologiczne, demograficzne oraz zasoby pracy.

Cel zrealizowany zostanie poprzez odtworzenie istniejącej infrastruktury Oddziału Elektrokardiologii w zakresie remontu i adaptacji pomieszczeń oraz wymianę przestarzałej, obecnie użytkowanej aparatury medycznej. Przewiduje się wykonanie robót ukierunkowanych na stworzenie sali zabiegowej o podwyższonym standardzie oraz zakup niezbędnej aparatury medycznej, takiej jak: angiograf, zewnętrzny defibrylator z funkcją zewnętrznej stymulacji serca, aparat do znieczulenia, diatermia chirurgiczna.

Sformułowany zakres inwestycji przyczyni się do:

• poprawy systemu obrazowania w czasie procedur zabiegowych,

• ułatwienia rejestracji i analizy elektrogramów układu bodźco-przewodzącego serca,

• wzrostu dostępności usług medycznych,

• wzrostu poziomu bezpieczeństwa i poprawy jakości wykonywanych zabiegów,

• poprawy wizerunku szpitala jako podmiotu dążącego do podnoszenia komfortu pacjenta i profesjonalnej obsługi medycznej.

Wartość projektu: 5.549.889,96 PLN

Dofinansowanie: 4.697.773,08 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 9.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca informuje, iż zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu pn. "Remont wraz z odtworzeniem i modernizacją zasobów technicznych bloku operacyjnego Oddziału Elektrokardiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca" w ramach osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w § 4 ust. 17: „Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:
a)  specjalny adres e-mail lub
b)  elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej
."

Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

Jednocześnie na podstawie § 4 ust. 18 umowy o dofinansowanie, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach jest zobowiązane zaniechać podejmowania działań odwetowych wobec swoich pracowników, wykonawców jak również innych osób powiązanych z realizowanym Projektem, które skorzystały z mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych i w dobrej wierze przekazały informację o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót