Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

top news port kali mstr galp mult
ban-header.jpg 915ddf02d727b241a0fdac49e8d5cbb5
Zatrzymaj animacje
pl
en
de
ru
Kliknij, aby przetłumaczyć stronę na język ukraiński
ban-header-logo.png 261e0dd11e1698b965bdcdaa54f4fef0

Utworzenie SOR przy nowych Blokach Operacyjnych

23.11.2017
  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót

Utworzenie SOR przy nowych Blokach Operacyjnych

w Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca w Katowicach – Ochojcu

Celem projektu jest poprawa infrastruktury Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych w województwie śląskim. Cel ten realizowany będzie poprzez stworzenie nowoczesnych sal operacyjnych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 7, odpowiadających wymogom ministerialnym, wraz z nowoczesną Izba Przyjęć i lądowiskiem dla helikopterów, spełniającym warunki określone dla Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, co umożliwi realizację świadczeń zdrowotnych w standardzie SOR.

Planowane przedsięwzięcie pozwoli na rozwiązanie problemu małej ilości Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych. Realizacja projektu przyniesie długoterminowe korzyści dla pacjentów w postaci zmniejszenia liczby zgonów z powodu nagłych stanów zagrożenia życia, w wyniku m.in. wypadków komunikacyjnych, katastrof naturalnych, budowlanych, oraz obniżenie liczby skutków powikłań, a z tym z kolei wiąże się szybszy powrót do aktywności zawodowej pacjentów.

Dzięki utworzeniu SOR z całodobowym lądowiskiem z wieloprofilowym zapleczem zwiększy się dostępność SOR dla pacjentów w nagłych przypadkach i skuteczność świadczenia pomocy, skrócony zostanie czas transportu pacjenta SOR. Tym samym, wzmocnione będą kluczowe elementy infrastruktury ratownictwa medycznego na terenie województwa śląskiego i poprawione zostanie bezpieczeństwo zdrowotne, a także jakość życia mieszkańców regionu

W związku z realizacją projektu planowane jest stworzenie nowoczesnych sal operacyjnych wraz z nowoczesną Izbą Przyjęć i całodobowym lądowiskiem dla helikopterów, spełniających warunki określone dla Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, co umożliwi realizację świadczeń zdrowotnych w standardzie SOR i jego funkcjonowanie przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Zaplanowane działania, służące realizacji założonych celów polegać będą na przygotowaniu odpowiedniej infrastruktury, wykonaniu prac budowlanych i zakupie niezbędnej aparatury i sprzętu medycznego ratującego życie. Zakres inwestycji uwzględnia wymogi dostosowujące obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie dostępnych wind i sanitariatów, obniżonych progów drzwiowych i wejść na poziomie ulicy, a także odpowiednio szerokie korytarze komunikacyjne.

Wartość projektu: 10.000.000,00 PLN

Dofinansowanie: 8.500.000,00 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca informuje, iż zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu pn. "Utworzenie SOR przy nowych Blokach Operacyjnych w Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca w Katowicach – Ochojcu" w ramach osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w § 4 ust. 17: „Beneficjent zobowiązuje się upublicznić, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:
a)  specjalny adres e-mail lub
b)  elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej
."

Sygnalizację potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych można zgłaszać za pośrednictwem specjalnego, udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju adresu e-mail: lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju.

Jednocześnie na podstawie § 4 ust. 18 umowy o dofinansowanie, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach jest zobowiązane zaniechać podejmowania działań odwetowych wobec swoich pracowników, wykonawców jak również innych osób powiązanych z realizowanym Projektem, które skorzystały z mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych i w dobrej wierze przekazały informację o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

  • Pdf
  • Drukuj
  • Powrót