Górnośląskie Centrum Medyczne - Szpital w Ochojcu - www.gcm.pl

:
:
Wpisz nazwę oddziału
Wybierz jeden z oddziałów
:
:
Wpisz nazwę zabiegu / operacji
Wybierz z listy jednego z naszych specjalistów

Oddział Neurologii

 

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym

 

Lekarz Kierujący Oddziałem dr hab. n.med. Anetta Lasek-Bal
   
Pielęgniarka Oddziałowa mgr Bożena Musik
Sekretariat Oddziału tel. (032) 359 83 06
  tel/fax (032) 202 95 92
  adres e-mail: neurologia@gcm.pl
   
Dyżurka lekarska Oddziału Neurologii tel.: (032) 359 83 07
Dyżurka pielęgniarek Oddziału Neurologii tel.: (032) 359 83 08
Dyżurka lekarska Pododdziału Udarowego tel.: (032) 359 83 03
Dyżurka pielęgniarek Pododdziału Udarowego tel.: (032) 359 83 02

 

Charakterystyka Oddziału

     Struktura organizacyjna Oddziału Neurologii

 • Oddział Neurologii
 • Pododdział Udarowy
 • Pracownie Diagnostyczne
 • Poradnia Neurologiczna

Oddział Neurologii posiada 28 łóżek w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej, w Pododdziale Udarowym znajduje się 16 łóżek w tym 4 łóżka intensywnej opieki medycznej.

 

Pracownie diagnostyczne

 • Pracownia EEG i Wideometrii wykonuje badania EEG i 24 godzinne EEG dla dorosłych
 • Pracownia Neurosonologii wykonuje badania dopplerowskie i duplex przepływu krwi w tętnicach szyjnych, układu kręgowo- podstawnego oraz tętnicach mózgowych badania zatorowości w tętnicach mózgowych
 • Pracownia EMG wykonuje badania mięśni (EMG), szybkości przewodzenia we włóknach czuciowych i ruchowych nerwów obwodowych (ENG), badania metodą pojedynczego włókna(SF EMG), elektromiograficzną stymulacyjną próbę miasteniczną, próbę tężyczkową.
 • Pracownia Potencjałów Wywołanych wykonuje badania potencjałów wywołanych somatosensorycznych o krótkiej i średniej, latencji, potencjałów wzrokowych oraz słuchowych pnia mózgu, współczulne potencjały skórne i badanie zmienności odcinka R-R
 • Pracownia Neuropatologii specjalizuje się w pobieraniu i badaniu wycinków skórno - mięśniowych.

 
Zakres świadczonych usług medycznych


Oddział Neurologii oraz Pododdział Udarowy są wyposażone w nowoczesny sprzęt umożliwiający kompleksową diagnostykę i leczenie osób ze schorzeniami układu nerwowego w zakresie:

 • udarów mózgu i innych chorób naczyniowych mózgu
 • chorób demielinizacyjnych
 • chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego
 • chorób nerwowo-mięśniowych
 • nowotworów układu nerwowego
 • padaczki

Sala Intensywnego Nadzoru Neurologicznego wyposażona jest w nowoczesną aparaturę monitorującą stan pacjenta oraz wspomagajacą pracę układu krążenia i oddechowego.

Hospitalizowanym pacjentom zapewniamy także leczenie usprawniające ruchowo oraz terapię zaburzeń mowy i funkcji neuropsychicznych.

Rocznie leczymy 1700 pacjentów, w tym większość stanowią chorzy z udarem mózgu, stwardnieniem rozsianym, chorobami nerwowo-mięśniowymi i padaczką.

                                               
W leczeniu udaru mózgu stosujemy trombolizę dożylną oraz dotętniczą. Przygotowujemy pacjentów do leczenia rewaskularyzacyjnego, które odbywa się w Oddziale Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii oraz Zakładzie Radiologii Inwazyjnej tutejszego szpitala. U pacjentów z udarem spowodowanym zamknięciem tętnic mózgowych wykonywana jest wewnątrzczaszkowa trombektomia mechaniczna, najnowsza metoda leczenia udaru mózgu.

Nasi pacjenci mają zapewnioną opiekę internistyczną oraz kardiologiczną. W okresie ostrym udaru mózgu stosowana jest także rehabilitacja ruchowa oraz terapia logopedyczna.

W zależności od potrzeby pacjenci korzystają z najnowszych technik kardiologii inwazyjnej w profilaktyce wtórnej udaru mózgu (np. zamknięcie drożnego otworu owalnego oraz uszka lewego przedsionka) dostępnych w Zakładzie Kardiologii Inwazyjnej tutejszego szpitala. Prowadzimy terapię toksyną botulinową u pacjentów ze spastycznością poudarową.

Zapewniamy kompleksową diagnostykę w kierunku stwardnienia rozsianego, miopatii i neuropatii, w tym dostęp do badań neuroobrazowych oraz neurofizjologicznych. Pacjentom proponujemy nowoczesną farmakoterapię immunomodulacyjną, także immunosupresyjną, plazmaferezę oraz planujemy leczenie rehabilitacyjne. Prowadzimy terapię botulinową u pacjentów z dystonią. Monitorujemy przebieg schorzeń oraz efekty leczenia w trybie szpitalnym oraz ambulatoryjnym.

 

Inne formy działalności

 • Działalność naukowo- badawcza
 • Szkolenia specjalizacyjne z zakresu neurologii dla lekarzy
 • Szkolenia z zakresu neurologii dla psychologów i fizjoterapeutów
 • Indywidualne szkolenia lekarskie z zakresu neurologii oraz neurofizjologii dla innych specjalności
 • Udział w ogólnopolskim Programie POLKARD
 • Prowadzenie prób klinicznych nowych leków

 
Zespół lekarski uczestniczy w wieloośrodkowych i interdyscyplinarnych projektach:

 • Grant Narodowego Centrum Nauki UMO 2012/07/B/NZ7/04207 "Ocena związku genów identyfikowanych badaniami całego genomu z ryzykiem udaru u pacjentów z miażdżycowym zwężeniem tętnicy szyjnej - badanie kohorty walidacyjnej" we współpracy z Oddziałem Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii  tut. Szpitala oraz Pracownią Genetyki Molekularnej i Genomiki Instytutu Onkologii w Gliwicach

  We współpracy z Oddziałem Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii:
 • Zatorowość mózgowa u pacjentów ze zwężeniem tętnicy szyjnej poddanym rewaskularyzacji.
 • Ocena związku pomiędzy stężeniem wybranych parametrów stresu oksydacyjnego a morfologią blaszki miażdżycowej zwężającej tętnicę szyjną.

 We współpracy z I i III Oddziałem Kardiologii:

 • Choroba tętnic mózgowych u pacjentów z objawową chorobą tętnic wieńcowych.
 • Dynamika zmian ciśnienie tętniczego u pacjentów w pierwszej dobie udaru mózgu.
 • Ocena parametrów lewego przedsionka przed i po zabiegu ablacji okrążającej żyły płucne migotania przedsionków oraz ich związek z występowaniem mikrozatorowości mózgowej
 • Ocena wpływu stosowania terapii przeciwpłytkowej oraz jej skuteczności na występowanie sygnałów zatorowych w przezczaszkowym badaniu dopplerowskim u chorych ze stabilną chorobą wieńcową i współistniejącą miażdżycą tętnic szyjnych

 We współpracy z Oddziałem Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych:

 • Kliniczny i elektromiograficzny obraz neuropatii oraz parametry stresu oksydacyjnego u pacjentów z zespołem metabolicznym.

 We współpracy z Zakładem Biochemii Ogólnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach:

 • Ocena wybranych parametrów stresu oksydacyjnego u pacjentów z pierwszym w życiu udarem mózgu.

 

 

Pdf
Drukuj
Powrót
<